นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
2103   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศ...
  ร่วมประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศ...
 • มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางสายตา
  มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางสายตา
 • มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ผู้ที่กักต...
  มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ผู้ที่กักต...
 • วันลอยกระทง
  วันลอยกระทง
 • กิจกรรมคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ร่วมประเม...
  กิจกรรมคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ร่วมประเม...
 • ขุดบ่อน้ำใต้ดินชุมชนหัวขัวหมู่ 7
  ขุดบ่อน้ำใต้ดินชุมชนหัวขัวหมู่ 7
 • ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ปร...
  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ปร...
 • กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณรอบสระวงษ์
  กิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณรอบสระวงษ์
 • ปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งชุมชนบ้านหัว...
  ปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งชุมชนบ้านหัว...
 • ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส...
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดส...
 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...
  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...
 • ประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบ...
  ประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบ...
 • ประชุมคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเ...
  ประชุมคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเ...
 • กิจกรรมวันปิยมหาราช
  กิจกรรมวันปิยมหาราช
 • การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภา...
  การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภา...
 • กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เครือข่าย (รับ...
  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้เครือข่าย (รับ...
 • โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อยประจำ...
  ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อยประจำ...
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง โนนเหลื่อม(ยายแอ๋ว) จากสาย โนนเหลื่อม(ยายแอ๋ว) ถึงสาย ทางหลวงท้องถิ่น ขก ๔๐๓๘ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลเปือยน้อย โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 24/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ราชพัฒนา ๗ (ช่วงที่ ๑) จากสายทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ถึงสาย ราชพัฒนา ๗(ช่วงที่ ๑) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ตำบลเปือยน้อย โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 04/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 03/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ลงข่าว : 07/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงข่าว : 30/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงข่าว : 30/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ( 30 พ.ย. 64 ) ขก 0023.1/ว 30175 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/11/2021 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2021 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2021 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2021 : ซื้อจัดซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2021 : จ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการประเมินภาษี ภดส.๓ ภดส.๑ ภดส.๖ และภดส.๗ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษัป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2021 : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง โนนเหลื่อม(ยายแอ๋ว) จากสาย โนนเหลื่อม(ยายแอ๋ว) ถึงสาย ทางหลวงท้องถิ่น ขก ๔๐๓๘ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลเปือยน้อย โดยวิธีคัดเลือก
18/11/2021 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2021 : จ้างจัดจ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2021 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๕๙๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๓๘ ? ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/11/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ธันวาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธ.ออมสิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น