นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สำนักปลัดเทศบาล

นายวโรดม สำโรงพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางญาดากรณ์ เหล่าจูม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาววีรณา ปะกิลาภัง
นักวิชาการศึกษา
จ่าเอกสุทธิพร นิรุธนภาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธีรวรา บุญทัน
นักทรัพยากรบุคคล
พันจ่าเอกอุดม สุเสนา
นักพัฒนาชุมชน
สิบเอกสำเนียง เสนาวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกเจนวิทย์ วรัตน์ธีรธรรม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอัศวเดช โชควิริยะจิตต์
พนักงานขับรถยนต์
สิบเอกอนุชา ประสมบูรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกลักษณ์ เมืองขวา
เจ้าพนักงานเทศกิจ
นายอิทธิชน มีวงษ์
เจ้าพนักงานเทศกิจ
นายสัมพันธ์ ชัยบาล
พนักงานขับรถยนต์