เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
10792   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

16/08/2022 : ซื้อโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : จ้างจัดจ้างซ่อมระบบโบล์เวอร์ดูดควันเตาเผาขยะเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการสายใยรักครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09/08/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน (นักเรียน ๖๒๑ คน) เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๖๖๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2022 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ายเอกสาร Cannon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงญี่ปุ่นผ้าไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสระหนองหิน (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างจัดจ้างซ่อมไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค - ๖๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕ - ๔๕ ? ๐๐๐๑ เป็นเงิน 10,980.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงญี่ปุ่นผ้าไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงญี่ปุ่นผ้าไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย เดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อตู้เอกสารแบบ ๒ บาน มอก.จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงญี่ปุ่นผ้าไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธงญี่ปุ่นผ้าไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2022 : ซื้อจัดซื้อโต๊ะรับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : ซื้อจัดซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๐๓๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๘ -๐๐๐๕ และ รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๒ -๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง