เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
48   คน
สถิติทั้งหมด
52863   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

11/04/2024 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายรอบป่าช้า บ้านหนองบัวน้อย หมู่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายข้างบ้านช่างเบิ้ม เชื่อมถนนสายบ้านขอนแก่นน้อย-วัดป่านาล้อม บ้านหัวขัว หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2024 : จ้างจ้างมหรสพ (วงดนตรี) ในโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงในโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2024 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2024 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2024 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม เดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2024 : จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
20/03/2024 : ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/03/2024 : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนม ชนิด นมยู เอช ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 27 วัน (นักเรียน ๕๙5 คน)จำนวน 16,065 กล่อง ประจำภาคเรียนที่ 2/๒๕๖6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024 : จ้างจ้างซ่อมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๔๕-๐๐๐๑ ทะเบียน ตค ๖๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2024 : จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2024 : ซื้อจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Samsung ML ๓๗๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/03/2024 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2024 : จ้างจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒- ๘๑๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๒ ? ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/02/2024 : ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๒๑ วัน (นักเรียน ๕๙๕ คน) เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒,๔๙๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2024 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2024 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง