นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

30/09/2021 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2021 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2021 : ซื้อจัดซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2021 : จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2021 : จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายบรรเลง ป้องปัดชา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่านาล้อม - บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ-๕๙๙๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๔๙ - ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2021 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๘๑๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑ - ๔๒ - ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2021 : จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผว-๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๓๖ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง โนนเหลื่อม(ยายแอ๋ว) จากสาย โนนเหลื่อม(ยายแอ๋ว) ถึงสาย ทางหลวงท้องถิ่น ขก ๔๐๓๘ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๔ ตำบลเปือยน้อย
07/09/2021 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ราชพัฒนา ๗ (ช่วงที่ ๑) จากสายทางหลวงแผ่นดิน ๒๒๙๗ ถึงสาย ราชพัฒนา ๗(ช่วงที่ ๑) บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ตำบลเปือยน้อย
06/09/2021 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2021 : จ้างจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรถขุด - ตัก ตีนตะขาบ ปรับปรุงฝังกลบบ่อขยะเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนมิ่งเมือง บ้านหัวฝาย หมู่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชิดชล บ้านดอนนาโน หมู่ ๖ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนน ธกส.เดิม บ้านหัวขัว หมู่ ๑ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างป้ายคอนกรีตโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย บ้านวังหิน หมู่ ๗ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2021 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง