เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
70   คน
สถิติทั้งหมด
32189   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน    7.52M
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)    229.26k
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)    229.26k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    159.19k
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ    175.45k
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น    161.28k
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    222.52k
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)    161.36k
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่ กรรม)    156.72k
การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษราย เดือนถึงแก่กรรม)    158.8k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    162.29k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    166.17k
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น    160.21k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย    164.94k
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น    223.47k
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว    153.01k
การขอเลขที่บ้าน    153.39k
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดา และมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด    157.25k
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13    154.43k
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซ่งึ ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการ ถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน    156.65k
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซ่งึ ไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็น กรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ    155.71k
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม    155.59k
การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส    152.31k
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อ สกุลเดิมของตน    153.32k
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล    151k
การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น    150.04k
การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง (การใช้ราชทินนามของตนเป็นชื่อตัว ชื่อรอง)    154.93k
การเปลี่ยนชื่อตัว ตั้งและเปลี่ยนชื่อรอง    154.13k
การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล    149.58k
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร    150.61k
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน    151.19k
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย    153.39k
การแจ้งขอทำหน้าที่เป้นเจ้าบ้าน    153.34k
การจำหน่ายชื่อสกุล    152.82k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ หน่วยงานที่ใหนบริการ    153.08k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง    153.43k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล    153.55k
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ    155.28k
การจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลหรือขอตั้งชื่อสกุลใหม    154.1k
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    156.83k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>