เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
10792   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี 

ลงข่าว: 24/06/2565    21   107

วันที่  24 มิถุนายน  2565  เวลา  08:30  น. 
นายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
มอบหมายให้นายบุญมี ขันภักดี รองนายกเทศมนตรี  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีนายสวัสดิ์ ปิกะตัง  รองนายกเทศมนตรี  นางหทัยรัตน์ โพโสลี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  นายบุญจันทร์  พระจันสี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  นายสุพันธ์  แทนซิน  ประธานสภา  นายปรีชา  วิเชาว์  รองประธานสภา  นายรัฐพงษ์  ปะทะกะ สมาชิกสภา  นายพิเชฐ สร้อยเพชร  สมาชิกสภา  นายเสวตร หล้ากันหา  สมาชิกสภา  นายประพัฒน์  ปิกะตัง  สมาชิกสภา  นางทองปน  พรมมา สมาชิกสภา  

สิบตำรวจโทบัญชา  คงนวนอินทร์  ปลัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี ประจำปี 2565   การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมการรวมตัวกันสร้างพลัง แนวความคิดในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี รวมถึงเปิดเวทีเพื่อให้สตรีได้แสดงออกถึงบทบาทพลังของสตรีที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็ง และตระหนัก รู้ รักสามัคคีในชุมชน รวมถึงส่งเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างครอบครัวอย่างอบอุ่นเข้มแข็งเพื่อให้เป็นกำลังของชาติในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาให้ความรู้ให้กับสตรีในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางภัทรวดี  ประพันธ์  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนางวัชลาภรณ์  หวานเสนาะ  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเปือยน้อย