คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช